Stichting Olaertsduyn

Olaertsduyn

BELEIDSPLAN Stichting OMO 2023

Stichting Olaertsduyn Maatschappelijk en Openbaar.
Olaertsduynweg 10
3235 NR Rockanje
info@stichtingolaertsduyn.nl

Inhoud

Inleiding ……………………………………………………………………………………………………………………………… 3
1. Missie/visie …………………………………………………………………………………………………………………. 3
1.2 Doelstelling ………………………………………………………………………………………………………….. 3
1.3 Strategie ……………………………………………………………………………………………………………….. 3
2. Huidige situatie ………………………………………………………………………………………………………….. 4
2.1 Activiteiten van de organisatie ………………………………………………………………………….. 4
3. Toekomst ……………………………………………………………………………………………………………………. 4
3.1 Voorbeeld …………………………………………………………………………………………………………….. 4
4. Organisatie …………………………………………………………………………………………………………………. 5
4.1 Bestuur …………………………………………………………………………………………………………………. 5
4.2 Werknemers …………………………………………………………………………………………………………. 5
5. Financiën …………………………………………………………………………………………………………………….. 5

Inleiding

Sinds 1956 was het landgoed Olaertsduyn openbaar echter vanaf 2022 heeft de huidige eigenaar, zonder overeenstemming met de servituuthouders, het landgoed afgesloten.
Daarnaast gebeurden mogelijke “vergunning verplichte” activiteiten waar geen vergunning voor is aangevraagd en dus geen bezwaar tegen gemaakt kon worden. Herhaaldelijke meldingen van deze activiteiten aan de gemeente leverde niks op.
Wet- en regelgeving zijn er niet voor niets!

1. Missie/visie

De stichting is opgericht om de openbaarheid van landgoederen te behouden. In een tijd waar bossen schaars zijn, is het belangrijk dat je kan blijven wandelen in bossen. Vooral als een landgoed geschonken is aan de gemeenschap met als doel om dit ten dienste van de gemeenschap te laten zijn. Het kan niet zo zijn, dat een eigenaar het landgoed afsluit en het niet meer publiekelijk toegankelijk laat, maar alleen voor eigen gebruik toe-eigent. Landgoederen met een notarieel vastgelegde en van oudsher bestaande openbare en maatschappelijke functie moeten die behouden. Voor Olaertsduyn geldt helaas dat die bestaande notarieel vastgelegde waarden met voeten zijn getreden door de huidige eigenaar en in ere hersteld moeten worden voor de gemeenschap.

1.2 Doelstelling

De doelstelling van de stichting is om te zorgen dat, in het bijzonder het landgoed Olaertsduyn, weer openbaar toegankelijk wordt en het landhuis zijn maatschappelijke functie terug krijgt. Daarnaast willen wij ons voor andere landgoederen ook inzetten.

1.3 Strategie

Om dit doel te realiseren informeert de stichting de gemeente, de politiek en de omgeving over de situatie van het Olaertsduyn. Dit gebeurt door bekendheid te geven, het schrijven van artikelen, het rondsturen van nieuwsbrieven en het houden van informatie bijeenkomsten. Daarnaast wil OMO de servituuthouders ondersteunen in hun strijd tegen de onrechtmatigheden op en rond het Olaertsduyn. Voor dit alles is het inwinnen en dus ook bekostigen (!) van juridische ondersteuning helaas dringend noodzakelijk.
Het inwinnen van juridisch advies om eventueel via de rechter het doel te realiseren.

2. Huidige situatie

De stichting is in april 2023 opgericht en is vooral bezig geweest om de opstartproblemen te lijf te gaat zoals het verkrijgen van een bankrekening. Dit heeft helaas een half jaar geduurd en veel energie gekost van het bestuur om dit voor elkaar te krijgen, dit alles naast hun dagelijkse werkzaamheden. In november konden geïnteresseerden, op een informatiebijeenkomst, worden geïnformeerd over de opgerichte stichting.
In 2023 is veelvuldig contact geweest met de gemeente en andere organisaties om hen te informeren over het afsluiten en de werkzaamheden op het Olaertsduyn. Dit heeft tot nu toe tot niets geleid.

2.1 Activiteiten van de organisatie

In 2024 wil de stichting komen tot het beter informeren van de gemeente, maar ook de politieke partijen. Daarnaast wil zij op een veel actiever manier invulling geven aan het realiseren van haar doelstelling, maar ook juridische actie gaan starten om haar doelstelling te realiseren.
De informatiebijeenkomsten moeten er 2 per jaar zijn, waar ook openheid door het bestuur wordt gegeven over de inkomsten en de uitgaven.

3. Toekomst

De activiteiten verder concretiseren.

3.1 Voorbeeld

Het landgoed weer een maatschappelijk bestemming toe bedelen door bv het realiseren van een hospice.

4. Organisatie

Stichting Olaertsduyn maatschappelijk en openbaar heeft als Kamer van Koophandel nummer: 90046935


Contactadres: info@stichtingolaertsduyn.nl

4.1 Bestuur

Het bestuur is onbezoldigd en ontvangen dus geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Voorzitter: Mevr. D.M. Sprij-Mooij
Penningmeester: Dhr. W.F. Voogd
Secretaris: Dhr. R. Alting
Bestuurslid: Dhr. J.C. van Donkelaar

4.2 Adviseurs/vrijwilligers

Daarnaast zijn op verzoek van het bestuur adviseurs/ vrijwilligers actief om het bestuur te ondersteunen bij het realiseren van haar doelstellingen. De stichting heeft geen betaalde functionarissen in dienst.

5. Financiën

Om de doelstelling te realiseren hoopt de stichting vermogen te vergaren door bijdragen van geïnteresseerden, schenkingen en subsidies. Jaarlijks zal het bestuur een verslag maken om hierover verantwoording af te leggen.